2022-01-27

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ӨЛГИЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

          Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг “Алсын хараа-2050”, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх  5 жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн Газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Баян-Өлгий аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл , Аймгийн засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг  удирдлага болгон, эдгээр бодлогын баримт бичгүүдэд дэвшүүлсэн зорилго, зорилттой уялдуулж, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэд, хувийн хэвшлийн төлөөллийн саналыг үндэслэл болгон боловсрууллаа.